શબ્દ આજે: લીટી

વાચવું

શબ્દ આજે: લીટી

પ્રેમ શીખો, દરેક દિવસ.: "લીટી" in Gujarati લીટી Gujarati nom.1 તમારા લીટી Indefinite article: એ લી

માતા

વાચવું

માતા

પ્રેમ શીખો, દરેક દિવસ.: "માતા" in Gujarati માતા Gujarati nom.1 નિર્માતા ના જીવન મારી માતા Indefinit