શબ્દ આજે: લીટી

વાચવું

શબ્દ આજે: લીટી

પ્રેમ શીખો, દરેક દિવસ.: "લીટી" in Gujarati લીટી Gujarati nom.1 તમારા લીટી Indefinite article: એ લી

સારું ધંધો

વાચવું

સારું ધંધો

Learn new vocabulary from the Gujarati Dictionary Series 27. Learn the vocabulary for writing good b

Nyamfowa 3:11

વાચવું

Nyamfowa 3:11

ભગવાન ઉચિતતા પ્રેમ. #ભગવાન #પ્રેમ #ઉચિતતા

એ સારું ઘર

વાચવું

એ સારું ઘર

એ ઘર... - મારી કુટુંબ રક્ષણ. Learn new vocabulary from the Gujarati Dictionary Series 2. A good hom

બહેન

વાચવું

બહેન

Add "બહેન" in Gujarati to your vocabulary. બહેન Gujarati nom.1 સ્ત્રી બાળક ના મારી માતાપિતા તેના બહ

Gujarati kasahorow

વાચવું

Gujarati kasahorow

નમસ્તે! If you welcome new things into your life, you will grow. Your mind also grows when you wel

માતા

વાચવું

માતા

પ્રેમ શીખો, દરેક દિવસ.: "માતા" in Gujarati માતા Gujarati nom.1 નિર્માતા ના જીવન મારી માતા Indefinit