શબ્દ આજે: લીટી

વાચવું

શબ્દ આજે: લીટી

પ્રેમ શીખો, દરેક દિવસ.: "લીટી" in Gujarati લીટી Gujarati nom.1 તમારા લીટી Indefinite article: એ લી

સેવા

વાચવું

સેવા

Add "સેવા" in Gujarati to your vocabulary. સેવા /સેવા/ Examples of સેવા Indefinite article: એ સેવા

સમુદાય

વાચવું

સમુદાય

Add "સમુદાય" in Gujarati to your vocabulary. સમુદાય, nom.1 /સમુદાય/ Examples of સમુદાય Indefinite

સમુદાય

વાચવું

સમુદાય

Add "સમુદાય" in Gujarati to your vocabulary. સમુદાય, nom.1 /સમુદાય/ Examples of સમુદાય Indefinite

એ સારું ઘર

વાચવું

એ સારું ઘર

એ ઘર... - મારી કુટુંબ રક્ષણ. Learn new vocabulary from the Gujarati Dictionary Series 2. A good hom

બાળક

વાચવું

બાળક

પ્રેમ શીખો, દરેક દિવસ. બાળક, nom.1 /બાળક/ Examples of બાળક Indefinite article: એ બાળક Definite art

હા

વાચવું

હા

Add "હા" in Gujarati to your vocabulary. હા, exc /હા/ Gujarati Library (પુસ્તક Series 11) English:

ના

વાચવું

ના

Add "ના" in Gujarati to your vocabulary. ના, exc /ના/ Examples of ના Usage: હું "ના" કહો Gujarati D