પ્રેમ શીખો, [adj:every] દિવસ.

Sua એ ઇમેઇલ સમાચાર [nom:letter] હોઈ. Sua 3 [nom:minute] ના તમારા [nom:time] [act:need].

[adv:today] શરૂઆત!

  • પ્રેમ
  • [Nom:Peace]
  • [Nom:Wisdom]

    Gujarati kasahorow

    શબ્દકોશ: Gujarati -