શબ્દ આજે: લીટી

વાચવું

શબ્દ આજે: લીટી

પ્રેમ શીખો, દરેક દિવસ.: "લીટી" in Gujarati લીટી Gujarati nom.1 તમારા લીટી Indefinite article: એ લી

માતા

વાચવું

માતા

પ્રેમ શીખો, દરેક દિવસ.: "માતા" in Gujarati માતા Gujarati nom.1 નિર્માતા ના જીવન મારી માતા Indefinit

બાળક

વાચવું

બાળક

પ્રેમ શીખો, દરેક દિવસ. બાળક, nom.1 /બાળક/ Examples of બાળક Indefinite article: એ બાળક Definite art

સેવા

વાચવું

સેવા

Add "સેવા" in Gujarati to your vocabulary. સેવા /સેવા/ Examples of સેવા Indefinite article: એ સેવા

ભાઈ ::: Nua-Banyin

વાચવું

ભાઈ ::: Nua-Banyin

Add "ભાઈ" ::: "nua-banyin" in Gujarati ::: Akan to your vocabulary. ભાઈ ::: nua-banyin, nom.1 ::: no

સમુદાય

વાચવું

સમુદાય

Add "સમુદાય" in Gujarati to your vocabulary. સમુદાય, nom.1 /સમુદાય/ Examples of સમુદાય Indefinite

બાળક ::: Abofra

વાચવું

બાળક ::: Abofra

Gujarati ::: Akan બાળક ::: abofra, nom.1 ::: nom.1 /બાળક/ ::: /-a-b-o-f-r-a/ Gujarati ::: Akan

હા

વાચવું

હા

Add "હા" in Gujarati to your vocabulary. હા, exc /હા/ Gujarati Library (પુસ્તક Series 11) English: