નામ

વાચવું

નામ

Add "નામ" in Gujarati to your vocabulary. નામ, nom.1 /નામ/ Examples of નામ Usage: મારી નામ Indefin

માતા

વાચવું

માતા

પ્રેમ શીખો, દરેક દિવસ.: "માતા" in Gujarati માતા Gujarati nom.1 નિર્માતા ના જીવન મારી માતા Indefinit

પાણી

વાચવું

પાણી

Add "પાણી" in Gujarati to your vocabulary. પાણી, nom.1 /પાણી/ Examples of પાણી Indefinite article:

માથુ, ખભા, ઘૂંટણ અને પગનો અંગૂઠો

વાચવું

માથુ, ખભા, ઘૂંટણ અને પગનો અંગૂઠો

માથુ, ખભા, ઘૂંટણ અને પગનો અંગૂઠો. માથુ, ખભા, ઘૂંટણ અને પગનો અંગૂઠો. આંખ, કાન, નાક અને મુખ. માથુ, ખભા

A Good City In Gujarati

વાચવું

A Good City In Gujarati

Learn new vocabulary from the Gujarati Library Book Series 9. Books in this series show you what to

હા

વાચવું

હા

Add "હા" in Gujarati to your vocabulary. હા, exc /હા/ Gujarati Library (પુસ્તક Series 11) English:

નમસ્તે

વાચવું

નમસ્તે

Add "નમસ્તે" in Gujarati to your vocabulary. નમસ્તે, exc /નમસ્તે/ Examples of નમસ્તે Usage: નમસ્તે

ના

વાચવું

ના

Add "ના" in Gujarati to your vocabulary. ના, exc /ના/ Examples of ના Usage: હું "ના" કહો Gujarati D

પુસ્તકાલય

વાચવું

પુસ્તકાલય

Add "પુસ્તકાલય" in Gujarati to your vocabulary. પુસ્તકાલય, nom.1 /પુસ્તકાલય/ Examples of પુસ્તકાલય